ĐỀ TRẮC NGHIỆM KIỄM TRA 15 PHÚT LẦN 1 MÔN SINH HỌC 12NC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Câu 1: Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát chủ yếu của :

A. gen ức chế                       B. gen điều hoà.                   C.gen sản xuất.     D. gen khởi động

Câu 2:  Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực :

A. Nhân.                B. Tế bào chất.                     C. Màng tế bào.                    D. Thể Gongi.

Câu 3: Đột biến gen xảy ra vào thời điểm nào sau đây:

A. Khi tế bào đang còn non.      B. Khi NST đang đóng xoắn.   

C. Khi ADN tái bản.                    D. Khi ADN phân li cùng với NST trong quá trình phân bào.

Câu 4: Dạng đột biến cấu trúc NST ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzim amilaza là:

A. chuyển đoạn.        B. đảo đoạn.                  C. mất đoạn.                D. lặp đoạn

Câu 5: Một gen dài 0,51 μm, sau ĐB gen chỉ huy tổng hợp nên chuỗi polipeptit hoàn chỉnh có 498 aa. Đây là dạng đột biến

A.Thay thế một cặp nu.                      B. thêm một cặp nu.      

C. Mất một cặp nu                               D. mất 3 cặp nu

Câu 6: Việc sử dụng acridin gây ra dạng đột biến mất hay thêm 1 cặp nu có ý nghĩa gì?

A. Biết được hoá chất có gây ra đột biến.                                      

B. Chứng minh mã di truyền là mã bộ ba

C. Chứng minh độ nghiêm trọng của 2 dạng ĐB này.                   

D. Cho thấy quá trình tái của ADN có thể không đúng mẫu

Câu 7: C©u nµo d­íi ®©y lµ kh«ng ®óng?

A. ë tÕ bµo nh©n s¬, sau khi ®­îc tæng hîp, foocmin Mªti«nin ®­îc c¾t khái chuçi p«lipeptit.

B. sau khi hoµn tÊt qu¸ tr×nh dÞch m·, rib«x«m t¸ch khái mARN vµ gi÷ nguyªn cÊu tróc ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh dÞch m· tiÕp theo.

C. trong dÞch m· ë tÕ bµo nh©n thùc, tARN mang axit amin më ®Çu lµ Met ®Õn rib«x«m ®Ó b¾t ®Çu dÞch m·.

D. pr«tªin sau dÞch m· ®Òu ®­îc c¾t bá axit amin më ®Çu vµ tiÕp tôc h×nh thµnh c¸c cÊu tróc bËc cao h¬n ®Ó trë thµnh pr«tªin cã ho¹t tÝnh sinh häc.

Câu 8: Một gen có M= 450000 đvC; Hiệu số giữa A với loại nu không bổ sung với nó bằng 30% tổng số nu của gen.Nếu gen này bị đột biến mất 1 cặp nu A- T, thì số liên kết hiđrô của gen là sau ĐB sẽ thay đổi so với gen bình thường (Hđb/ H) là:

A. 1648/ 1650.                       B. 1548/ 1650.                        C. 1548/ 1750.        D. 1648/ 1750.

Câu 9: Các thành phần sau đây : ADN plimeraza, ARN polimeraza, mạch khuôn, đoạn mồi… giúp ta nhớ đến cơ chế nào ?

A. Phiên mã.                          B.Dịch mã.                            

C. Tái bản.                             D. Nhân đôi NST.

Câu 10: Số bộ mã di truyền có 2 nu loại A mã hóa axit amin là

A. 8.                                        B. 6.                                        C. 9.                                        D. 17.

NGUYENKIENHUYEN