Phan Sỹ Quang
  • Phan Sỹ Quang
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • ht@vtk.com
  • - Tốt nghiệp đại học sp Vinh, ThS Quản Lý