• Nguyễn Thị Kim Oanh
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng
 • Mai Văn Dũng
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Trần Minh Bình
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Đặng Thành Nhơn
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Quý
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên