• Phạm Thị Thanh Dung
 • Tổ Hóa
 • Tổ trưởng
 • Trần Quốc Dũng
 • Tổ Hóa
 • Bí thư đoàn trường
 • Trương Văn Quang
 • Tổ Hóa
 • P.Bí thư đoàn trường
 • Thái Tuấn Tú
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • Đảng viên
 • Trần Thị Huấn
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • Lê Thị Sâm
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên